Over ons


Wie zijn wij?

De (talent)ontwikkeling van  kinderen en volwassenen is onze passie.
E- schoolkinderopvang.nl zet zich in om de ontwikkelingskansen voor kinderen te vergroten door het professionaliseren van organisaties en hun medewerkers. Met onze online leeromgeving E-schoolkinderopvang.nl willen we de kwaliteit van de kinderopvang helpen vergroten. We streven ernaar het delen van kennis en permanente educatie binnen de sector kinderopvang te stimuleren.

Wij geloven dat het ter beschikking stellen van een online leeromgeving aan kinderopvangorganisaties hieraan bijdraagt. Begin 2017 zijn Eschool B.V, onderdeel van
Vyvoj Holding en
Kans Kwadraat
nauwer gaan samenwerken. Beide organisaties zijn CRKBO geregistreerde instellingen voor het verkorte beroepsonderwijs. De leeromgeving van E School B.V bestaat ruim 13 jaar en is samen met het werkveld kinderopvang ontwikkeld. Kans Kwadraat verzorgt al meer dan 10 jaar trainingen op maat aan een groot aantal kinderopvangorganisaties.Onze visie op leren

Onze visie op leren is ‘leren vanuit eigen kracht’: professionals stimuleren om in hun eigen kracht te komen en te blijven. De huidige transitie vraagt om lerende organisaties: je als professional en als organisatie blijvend ontwikkelen is onlosmakelijk verbonden aan het succes van de organisatie. E-schoolkinderopvang.nl  biedt leeroplossingen op maat, die organisaties echt verder helpen én plezier opleveren.

Leeroplossingen hebben in onze ogen impact wanneer deze:

  • Motiveert, en reflectie en empowerment stimuleert van medewerkers en gastouders;

  • Aansluit bij de werkcontext, gezamenlijkheid en permanentie faciliteert;

  • Direct toepasbaar is in de praktijk;

  • Vanaf de start zowel de medewerkers als managers betrekt.

Uitgangspunten voor leren en ontwikkelen op de werkvloer

 1. Begin bij oprecht contact en verbinding

  Professionals stappen sneller uit hun comfortzone als zij zich gezien en gehoord voelen. Oprechte interesse, er mogen zijn en het gevoel van veiligheid zijn de basisvoorwaarden voor het leren en ontwikkelen in werksituaties.

 1. Sluit aan bij de urgentie

  Professionals moeten de noodzaak van de leeractiviteit zien. Wanneer er een gezamenlijk gevoel van urgentie is, dan zijn professionals eerder bereid de eigen verantwoordelijkheid te nemen in het leerproces. Dit gevoel van urgentie kan ontstaan vanuit pijn, verlangen of nieuwsgierigheid en interesse om zich meer te verdiepen in de uitoefening van het vak.

 1. Focus op talent geeft energie!

  Vertrek van uit de eigen kracht maakt leren effectiever, makkelijker én leuker.

  Tegelijkertijd hebben professionals meer groeipotentieel op de punten waar hun talent ligt. Vertrekken vanuit eigen kracht en successen verhoogt het zelfvertrouwen, de motivatie en de ontwikkelmogelijkheden. Leren wordt makkelijker als het leuk is.

 1. Zorg voor een sterke combinatie van praktijkgerichte leervormen

  Wij geloven in praktijkgericht leren. Op de werkvloer, dáár moet het gebeuren. Met een creatieve mix van leeroplossingen helpen we om voornemens in praktijk te brengen, rekening houdend met verschillende voorkeuren en leerstijlen.

Leeroplossingen voor organisaties: hoe zorg je voor blijvende impact?

We geloven dat wanneer onderstaande afwegingen meegenomen zijn, leren en ontwikkelen in werksituaties meer impact hebben:

 1. Is er een realistische relatie tussen doel van de professionalisering en de intensiteit van de training, coaching of andere scholing?

 1. Is de keuze voor de aanbiedingsvorm in lijn met het doel van de professionalisering? Aandachtspunten zijn hierbij: het aantal bijeenkomsten van de scholing en de vorm van de scholing. Bijvoorbeeld, meer kennis kan via online leren en met trainingen worden verkregen. Voor houdingsveranderingen en verankering, daar is vaak ook job coaching, video interactie begeleiding of werken met praktijkopdrachten nodig.

 1. Wat is de kwaliteit van de uitvoering van het geleerde:

  1. Wordt het geleerde goed door de getrainde pedagogisch medewerker of gastouder in het dagelijks handelen toegepast?

  2. Is er monitoring van de uitvoering van het geleerde? Welke afspraken zijn hierover gemaakt?

 1. Gezamenlijkheid en lerend netwerk: Hoe vindt de reflectie op handelen plaats tijdens en na het doorlopen van de training of de online leermodule. Opties hiervoor zijn: reflectie organiseren in teamoverleg, video coaching, POP gesprekken, het bijhouden van een logboek of documentatie van het effect van eigen handelen op de kinderen.

 1. Hoe is de betrokkenheid van de leidinggevende, stafpedagoog of intern pedagogisch coach bij het scholingstraject?

 1. Is er een heldere koppeling voor professionals te leggen tussen geleerde theoretische kennis en vaardigheden in de training met het dagelijks handelen in de praktijk?

 1. Wordt er geïnvesteerd door de professionals in zelfonderzoek en is er een balans in tijdbesteding tussen documentatie van en reflectie op eigen handelen en de interactie met de kinderen op de groep?

 1. Is het professionaliseringsaanbod in lijn met de organisatiedoelen en organisatievisie? Zijn de drie kernelementen: permanentie, gezamenlijkheid en reflectie, geborgd in de gekozen leeroplossing en verankerd binnen de organisatie als leercultuur?

E-schoolkinderopvang.nl: het didactisch concept

Onze e-learning modules sluiten aan bij:

  • De verschillende leerstijlen van medewerkers en gastouders;

  • De verschillende pedagogische visies die organisaties hebben, en bieden medewerkers en gastouders handvatten om de vertaalslag van theorie naar de praktijk kunnen maken;

  • De dagelijkse praktijk van de medewerkers en gastouders. Het gaat bij onze modules niet alleen om theorie maar ook om de dagelijkse praktijk. Kinderen, ouders en collega’s moeten het ‘verschil’ merken. Door de opbouw van de modules worden de medewerkers en gastouders aan het denken gezet. Dit wordt versterkt door de praktijkopdrachten en de bibliotheek. Verdiepende bijeenkomsten, workshops en trainingen kunnen gecombineerd worden met onze modules.

 Onze online leeromgeving stimuleert: 

  • Reflectie als basis voor gedragsverandering

  • Samen leren

  • Permanente educatie en kennis delen  

Door onze jarenlange ervaring in het werken binnen de branche spreken wij de taal van de kinderopvang. Deze ervaring en onze expertise maakt dat de leeromgeving een vakinhoudelijk product van hoge kwaliteit is. Met onze modules en praktijktrainingen sluiten we aan bij de leer- en opleidingsvragen uit de beroepspraktijk en bij de kwaliteitseisen van de kinderopvang. We volgen de landelijke discussie op het gebied van opleidingen en sluiten met de modules zoveel mogelijk aan bij de actuele ontwikkelingen.  

Gezamenlijk leren

E-schoolkinderopvang.nl geeft tips en handvatten aan kinderopvangorganisaties die het organisatie-leren handen en voeten wil geven. De modules bieden ultieme mogelijkheden voor gezamenlijk leren. Leren doe je binnen de kinderopvang idealiter niet alleen, maar in een sociale context samen met anderen. Vanuit deze visie is onze leeromgeving opgebouwd. Kinderopvangorganisaties zijn zich steeds meer bewust van het belang van borging van het geleerde binnen de organisatie en teams.

In ons opleidingsaanbod zitten praktijkopdrachten die door de medewerkers en gastouders alleen, maar ook samen met andere collega's kunnen worden uitgevoerd. Met gezamenlijk leren ontstaan naast individuele verbeteringen ook verbeteringen op teamniveau. Het gezamenlijk leren versterkt het rendement van de scholing en geeft mogelijkheden voor een goede borging van de resultaten binnen de organisatie. Immers, het leren staat in dienst van de specifieke ontwikkeldoelen op het gebied van (pedagogische) kwaliteit en personeelsbeleid, die de organisatie zichzelf heeft gesteld.

Verdiepende bijeenkomsten

Voor aanvullende verdieping biedt E-schoolkinderopvang.nl naast e-learning ook bijeenkomsten, trainingen, workshops, studiedagen en (video) coaching. Voor al deze vormen van leren wordt er maatwerk geleverd. Het leren vindt altijd plaats op de werkvloer bij jou in de organisatie.  

Liever een eigen (besloten) leeromgeving?

Dat kan! Vanuit ons eigen Leer Management Systeem (LMS) kunnen we voor iedere organisatie een eigen (besloten) online leeromgeving ontwikkelen.
Zo krijgen medewerkers en gastouders niet alleen toegang tot modules van E-schoolkinderopvang.nl maar ook tot de producten die de organisatie zelf ontwikkeld heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan eigen videomateriaal en eigen modules over het werken binnen de organisatie.

Wil je weten wat de organisaties achter E-schoolkinderopvang.nl nog meer voor je kunnen betekenen?