Extra mogelijkheden

Baby's in de kinderopvang

Niet IKK-verplicht wel aanvullend en verdiepend

We organiseren regelmatig bijeenkomsten over onze e-learning Baby's in de kinderopvang en aanvullende- en verdiepende bijeenkomsten. Ook startbijeenkomsten of een online intervisie om de praktijkopdrachten met onze supervisors te bespreken behoren tot de mogelijkheden. 

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Startbijeenkomst

Wil je goed aan de e-learning Baby's in de kinderopvang beginnen? We bieden een startbijeenkomst gericht op het werken met de e-learning en de praktijkopdrachten. Daarnaast worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • de ontwikkeling van de hersenen voor en na de geboorte

 • de effecten van stress bij baby’s

 • signalen van overprikkelde baby’s

 • de interactie tussen baby’s en opvoeders

Bespreken praktijkopdrachten

Wil je de praktijkopdrachten bespreken? We bieden een online intervisie met een supervisor aan waarin je samen met een groepje collega’s de opdrachten bespreekt.


Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

Verdiepingsbijeenkomst

De training is gericht op pedagogisch medewerkers die werken met baby’s in de baby- of verticale 0-4 jaar groep en meer verdieping zoeken in het werken met baby’s. De medewerkers hebben onze e-learning “Baby’s in de kinderopvang” afgerond en de kennistoets met goed gevolg afgerond. Themabijeenkomsten zijn per onderwerp te volgen:

 • Levenslange breinontwikkeling: hoe breng je baby’s die veel huilen tot rust

 • De motorische ontwikkeling: wel stimuleren maar niet forceren

 • Spelen en spelontwikkeling

 • Samen met ouders werken aan het welbevinden van baby’s

 • Taalontwikkeling: de taal van het huilen, babygebaren en rijmpjes en versjes

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Trainingswijze

Afhankelijk van de leervraag van de organisatie worden er een of meer verdiepingsbijeenkomsten aangeboden. Op deze bijeenkomst wisselen theorie, intervisie, kijken naar filmbeelden en het delen van tips en ervaringen elkaar af. Er wordt gebruik gemaakt van afwisselende en activerende werkvormen die er op gericht zijn de ideeën vanuit de training op effectieve wijze te integreren in het werken met de baby’s in de dagelijkse beroepspraktijk.

Tussen de trainingen door werken de deelnemers aan observaties, het maken van eigen filmbeelden en  aan kleine opdrachten om bepaalde werkwijzen en inzichten te toetsen en te ervaren in de praktijk. Ook is er aandacht voor het borgen van de  gedeelde visie die we samen ontwikkeld hebben.

Inhoudelijke vragen of een vrijblijvend adviesgesprek?

Mogelijke thema's

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Levenslange breinontwikkeling

Hoe breng je baby’s die veel huilen tot rust?

In deze bijeenkomst wordt de ontwikkeling van het brein voor en na de geboorte behandeld. Er wordt ingegaan op de effecten van stress bij baby’s, signalen van overprikkelde baby’s en de gevolgen van een slechte interactie tussen baby’s en opvoeders. Professionals in de kinderopvang kunnen een belangrijke bijdrage leveren in het ondersteunen van baby’s in stress reductie en bij bovenmatig huilen.

Doelen, de pedagogisch medewerker:

 • Heeft kennis van de theorie over levenslange breinontwikkeling

 • Heeft kennis van de effecten van stress bij baby’s

 • Heeft kennis van de signalen van overprikkelde baby’s

 • Heeft kennis van de gevolgen van een slechte interactie met baby’s

 • Kan aanbevelingen doen voor een goede opvang van baby’s

 • Heeft handvatten hoe zij de baby kan ondersteunen in stressreductie en bij bovenmatig huilen. 

Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

De motorische ontwikkeling

Wel stimuleren maar niet forceren

In deze bijeenkomst behandelen we theorie van Emmi Pikler en van Hanneke Poot waarin we met name focussen op het belang van een natuurlijke motorische ontwikkeling en het doorlopen van alle fasen zoals rollen, kruipen en zitten. Als professionals in de kinderopvang kunnen wij hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Doelen, de pedagogisch medewerker:

 • Heeft kennis van de theorie rondom bewegen vanuit de theorie van Emmi Pikler en Hanneke Poot

 • Weet het verschil tussen stimuleren en forceren en kan daarnaar handelen

 • Heeft visie op het gebruik van de wipstoel, kinderstoel, Maxi-Cosi en de kleine box

 • Kan de juiste voorwaarden scheppen zodat baby’s zich optimaal motorisch kunnen ontwikkelen

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Spelen en spelontwikkeling

Spel is de motor van de ontwikkeling van kinderen. Het creëren van de juiste voorwaarden om kinderen met optimale betrokkenheid te laten spelen staat in deze bijeenkomst centraal.

Doelen, de pedagogisch medewerker:

 • Kent de globale spelontwikkeling van het kind van 0-2 jaar

 • Weet waarom spelbetrokkenheid belangrijk is en hoe zij de spelbetrokkenheid kan vergroten

 • Leert aan te sluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling en kan door te verbreden en te verdiepen het spelen te stimuleren

 • Weet hoe belangrijk uitdagende frisse materialen zijn

 • Weet dat jongens en meisjes anders spelen

 • Oefent met werken vanuit drie posities; nabij- en beschikbaar zijn/ meespelen/ leidinggeven

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Samen met ouders werken aan het welbevinden van baby’s

In deze bijeenkomst staat het afstemmen met ouders centraal. Een vertrouwensband moet je opbouwen en ouders ondersteunen kan pas als het vertrouwen er is. Eerlijk communiceren zonder oordeel is de basis.

Doelen, de pedagogisch medewerker:

 • Weet waarom het belangrijk is om niet oordelend en belerend te communiceren naar ouders toe. Oefent met communiceren zonder oordeel

 • Weet waarom afstemming tussen ouders en pedagogisch medewerkers belangrijk is voor het welbevinden van het kind.

 • Weet dat het belangrijk is om de kaders van de opvang en de pedagogische visie van de organisatie af te stemmen met ouders.

 • Kan een plannetje maken met ouders om samen naar een gemeenschappelijk doel toe te werken.

 • Weet dat eerlijk en transparant zijn voorwaardelijk zijn voor een goede samenwerking.

 • Is zich bewust van haar eigen mensbeeld en de invloed hiervan op haar handelen

Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

Taalontwikkeling

De taal van het huilen, babygebaren en rijmpjes en versjes

In deze bijeenkomst staat taal in de breedste zin centraal. Er is aandacht voor de taalontwikkeling en het belang van een rijk taalaanbod.  Het aanbieden van rijmpjes en versjes. Daarnaast verdiepen we on in de taal van het huilen (Aletha Solter) en leer je over werken met babygebaren.

Doelen, de pedagogisch medewerker:

 • Heeft de kennis van de taalontwikkeling opgefrist

 • Kan beargumenteren waarom een rijk taalaanbod juist voor de baby van groot belang is en kan hier naar handelen

 • Weet waarom rijmpjes versjes belangrijk zijn voor de (taal)ontwikkeling van de baby

 • Weet dat er meerdere redenen zijn waarom baby’s huilen en kan inspelen op de verschillende behoeftes van de baby

 • Beseft dat patronen in het leven rond het omgaan met frustratie en pijn in de babytijd aangeleerd worden en dat hier keuzes in gemaakt kunnen worden.

 • Weet waarom babygebaren worden gebruikt en kent een aantal basis gebaren.

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Of train je team zelf met onze lespakketten

Verrijk de babykennis van je team

Bepaal zelf waar, wanneer en wie je traint. Met het pakket heb je alles in handen om zelf met weinig voorbereidingstijd een verdiepende training te organiseren voor jouw team.  Een webinar gegeven door een inhoudsdeskundige, aansluitende trainingsmaterialen (presentatie en draaiboek) en een praktische opdracht. Geen trainerskosten, wel een professionele training. Ook voor kleine(re) organisaties geschikt.

De voordelen

 • Houdt babythema's onder de aandacht, ook na afronding van de baby-opleiding.
 • Beperkte voorbereidingstijd, alle materialen liggen klaar!
 • De theorie en werkvormen zijn aansprekend, doordacht, interactief, praktisch en plezierig.
 • Geen trainerskosten, wel een professionele training!
 • Ook voor kleine(re) organisaties interessant.
 • Zorgt voor borging van kwaliteit op langere termijn, door trainingsmateriaal wat 'af' is, maar vrij in te zetten.
 • Train zoveel groepen als je wilt, jij bepaalt wanneer.