Baby's in de kinderopvang - Extra mogelijkheden

Niet IKK-verplicht wel aanvullend en verdiepend

We organiseren regelmatig bijeenkomsten over onze e-learning Baby's in de kinderopvang en aanvullende- en verdiepende bijeenkomsten. Ook startbijeenkomsten of een online intervisie om de praktijkopdrachten met onze supervisors te bespreken behoren tot de mogelijkheden. 


Startbijeenkomst

Wil je goed aan de e-learning beginnen? We bieden een startbijeenkomst gericht op het werken met de e-learning en de praktijkopdrachten. Daarnaast worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • de ontwikkeling van de hersenen voor en na de geboorte; 
 • de effecten van stress bij baby’s;
 • signalen van overprikkelde baby’s;
 • de interactie tussen baby’s en opvoeders. 
Bespreken praktijkopdrachten

Wil je de praktijkopdrachten bespreken? We bieden een online intervisie met een supervisor aan waarin je samen met een groepje collega’s de opdrachten bespreekt.

Verdiepingsbijeenkomst

De training is gericht op pedagogisch medewerkers KDV die werken met baby’s in de baby- of verticale 0-4 jaar groep en meer verdieping zoeken in het werken met baby’s. De medewerkers hebben de e-learning “Baby’s in de kinderopvang” afgerond en de kennistoets met goed gevolg afgerond.

Themabijeenkomsten zijn per onderwerp te volgen:

 • Levenslange breinontwikkeling: hoe breng je baby’s die veel huilen tot rust

 • De motorische ontwikkeling, wel stimuleren maar niet forceren

 • Taal; taalontwikkeling, de taal van het huilen, babygebaren en rijmpjes en versjes

 • Samen met ouders werken aan het welbevinden van baby’s

 • Spelen en spelontwikkeling

 • Prikkelreductie

Odoo tekst en afbeelding blok

Inhoudelijke vragen over deze verdiepende training of een vrijblijvend adviesgesprek?   

Trainingswijze

Afhankelijk van de leervraag van de organisatie worden er een of meer verdiepingsbijeenkomsten aangeboden. Op deze bijeenkomst wisselen wisselen theorie, intervisie, kijken naar filmbeelden en het delen van tips en ervaringen elkaar af. Er wordt gebruik gemaakt van afwisselende en activerende werkvormen die er op gericht zijn de ideeën vanuit de training op effectieve wijze te integreren in het werken met de baby’s in de dagelijkse beroepspraktijk.

Tussen de trainingen door werken de deelnemers aan observaties, het maken van eigen filmbeelden en  aan kleine opdrachten om bepaalde werkwijzen en inzichten te toetsen en te ervaren in de praktijk. Ook is er aandacht voor het borgen van de  gedeelde visie die we samen ontwikkeld hebben.


Speciaal voor:

Pedagogisch medewerkers KDV die werken met baby’s in de baby- of verticale 0-4 jaar groep


Met bewijs van deelname

Aan het eind van de training ontvangt de pedagogisch medewerker een bewijs van deelname.


Minimaal 1 dagdeel van 3 uur

Mogelijke thema's

Levenslange breinontwikkeling

Hoe breng je baby’s die veel huilen tot rust

In deze bijeenkomst wordt de ontwikkeling van het brein voor en na de geboorte behandeld. Er wordt ingegaan op de effecten van stress bij baby’s, signalen van overprikkelde baby’s en de gevolgen van een slechte interactie tussen baby’s en opvoeders. Professionals in de kinderopvang kunnen een belangrijke bijdrage leveren in het ondersteunen van baby’s in stress reductie en bij bovenmatig huilen.

Doelen, de pedagogisch medewerker:

 • Heeft kennis van de theorie over levenslange breinontwikkeling

 • Heeft kennis van de effecten van stress bij baby’s

 • Heeft kennis van de signalen van overprikkelde baby’s

 • Heeft kennis van de gevolgen van een slechte interactie met baby’s

 • Kan aanbevelingen doen voor een goede opvang van baby’s

 • Heeft handvatten hoe zij de baby kan ondersteunen in stressreductie en bij bovenmatig huilen. 

De motorische ontwikkeling

Wel stimuleren maar niet forceren

In deze bijeenkomst behandelen we theorie van Emmi Pikler en van Hanneke Poot waarin we met name focussen op het belang van een natuurlijke motorische ontwikkeling en het doorlopen van alle fasen zoals rollen, kruipen en zitten. Als professionals in de kinderopvang kunnen wij hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Doelen, de pedagogisch medewerker:

 • Heeft kennis van de theorie rondom bewegen vanuit de theorie van Emmi Pikler en Hanneke Poot

 • Weet het verschil tussen stimuleren en forceren en kan daarnaar handelen

 • Heeft visie op het gebruik van de wipstoel, kinderstoel, Maxi-Cosi en de kleine box

 • Kan de juiste voorwaarden scheppen zodat baby’s zich optimaal motorisch kunnen ontwikkelen

Spelen en spelontwikkeling


Spel is de motor van de ontwikkeling van kinderen. Het creëren van de juiste voorwaarden om kinderen met optimale betrokkenheid te laten spelen staat in deze bijeenkomst centraal.

Doelen, de pedagogisch medewerker:

 • Kent de globale spelontwikkeling van het kind van 0-2 jaar

 • Weet waarom spelbetrokkenheid belangrijk is en hoe zij de spelbetrokkenheid kan vergroten

 • Leert aan te sluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling en kan door te verbreden en te verdiepen het spelen te stimuleren

 • Weet hoe belangrijk uitdagende frisse materialen zijn

 • Weet dat jongens en meisjes anders spelen

 • Oefent met werken vanuit drie posities; nabij- en beschikbaar zijn/ meespelen/ leidinggeven

Samen met ouders werken aan het welbevinden van baby’s

In deze bijeenkomst staat het afstemmen met ouders centraal. Een vertrouwensband moet je opbouwen en ouders ondersteunen kan pas als het vertrouwen er is. Eerlijk communiceren zonder oordeel is de basis.

Doelen, de pedagogisch medewerker:

 • Weet waarom het belangrijk is om niet oordelend en belerend te communiceren naar ouders toe. Oefent met communiceren zonder oordeel

 • Weet waarom afstemming tussen ouders en pedagogisch medewerkers belangrijk is voor het welbevinden van het kind.

 • Weet dat het belangrijk is om de kaders van de opvang en de pedagogische visie van de organisatie af te stemmen met ouders .

 • Kan een plannetje maken met ouders om samen naar een gemeenschappelijk doel toe te werken

 • Weet dat eerlijk en transparant zijn voorwaardelijk zijn voor een goede samenwerking.

 • Is zich bewust van haar eigen mensbeeld en de invloed hiervan op haar handelen

Taalontwikkeling

De taal van het huilen, babygebaren en rijmpjes en versjes

In deze bijeenkomst staat taal in de breedste zin centraal. Er is aandacht voor de taalontwikkeling en het belang van een rijk taalaanbod.  Het aanbieden van rijmpjes en versjes. Daarnaast verdiepen we on in de taal van het huilen (Aletha Solter) en leer je over werken met babygebaren.

Doelen, de pedagogisch medewerker:

 • Heeft de kennis van de taalontwikkeling opgefrist

 • Kan beargumenteren waarom een rijk taalaanbod juist voor de baby van groot belang is en kan hier naar handelen

 • Weet waarom rijmpjes versjes belangrijk zijn voor de (taal)ontwikkeling van de baby

 • Weet dat er meerdere redenen zijn waarom baby’s huilen en kan inspelen op de verschillende behoeftes van de baby

 • Beseft dat patronen in het leven rond het omgaan met frustratie en pijn in de babytijd aangeleerd worden en dat hier keuzes in gemaakt kunnen worden.

 • Weet waarom babygebaren worden gebruikt en kent een aantal basis gebaren


Methodiek

Didactische werkvormen zijn:

 • Kennis overdacht

 • Oefenen van vaardigheden in bijeenkomsten

 • Casuïstiek bespreken

 • Rollenspel (door trainers en/of zelf doen)

 • Collegiale consultatie

 • Bestuderen van literatuur en/of artikelen

 • Praktijkonderzoek door bijvoorbeeld inhoudelijke zaken uit te proberen

Inhoud van de training

 • De betekenis van pedagogisch partnerschap voor kinderen vanuit wetenschap;

 • Werken met het ‘Dialogo’ gespreksmodel;

 • Ambitie niveaus van ouders en beroepsopvoeders op het gebied van pedagogische en educatieve samenwerking;

 • Het in de praktijk oefenen van vaardigheden voor het aangaan van een betekenisvolle dialoog, zowel tijdens als tussen de bijeenkomsten door.

Kosten

 • Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 15 (prijs bij minder dan 10 deelnemers in overleg).

 • De totaalprijs bij een in-company traject is afhankelijk van het aantal deelnemers, of er ouders deelnemen aan de training en de reisafstand van de trainer(s).

Een greep uit de overige mogelijkheden

Het begeleiden van de deelnemers bij de uitvoering van de praktijkopdrachten uit de e-learning module en van de opdrachten vanuit de thema bijeenkomsten, feedback geven op de gemaakte opdrachten;  

Coaching van de leidinggevende en/of pedagogisch coach op de implementatie van Werken aan de kwaliteit van de baby opvang en op het begeleiden van de deelnemers bij het werken aan de opdrachten.  

We kunnen dit aanbod ook aanbieden via E-coaching/telefonisch coaching.

Wat is er verandert in 2018 in de CAO Kinderopvang?

Sinds 1 januari 2018 is er een verandering voor scholing voor werken met 0 – jarigen in de Cao Kinderopvang. Deze cao bevat diverse afspraken door de Wet IKK en de Harmonisatie onder andere op het gebied van de scholing voor werken met 0-jarigen. Voor alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken zijn er extra scholingseisen.

Door de gezamenlijke cao partijen is een scholingsaanbod vastgesteld die voldoet aan de criteria in het functieboek voor specifieke scholing voor baby-opvang. Onze online module “ Baby’s in de kinderopvang” is opgenomen op deze lijst en voldoet aan de criteria. Het is ook mogelijk om uw medewerkers naast de erkende online module, scholingsbijeenkomsten aan te bieden. We doen dit geheel op maat.