Algemene voorwaarden voor de door E-schoolkinderopvang.nl te verrichten diensten

Artikel 1 – Definities

De navolgende in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde termen hebben de volgende daarbij vermelde betekenis:

1.1 Opdrachtgever : De (rechts)persoon met wie E-schoolkinderopvang.nl een overeenkomst hebben gesloten.

1.2 Opdrachtnemer : E-schoolkinderopvang.nl

1.3 Diensten : De door de E-schoolkinderopvang.nl te verlenen diensten zoals beschreven op www.e-schoolkinderopvang.nl onder meer het verschaffen van toegang tot en het gebruik van de e-learning modules en de bibliotheek via een wachtwoord.

1.4 Gebruikers ID : De gebruikersnaam met het bijbehorende wachtwoord waarmee opdrachtgever toegang krijgt tot de e-learning modules en de bibliotheek.

1.4.1 Na het inwisselen van de voucher krijg je voor de overeengekomen periode toegang tot de module(s) die zijn aangeschaft.

1.5 E-schoolkinderopvang.nl : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid E- schoolkinderopvang.nl BV, onderdeel van Vyvoj Holding is gevestigd en kantoorhoudende te Rolde. E-schoolkinderopvang.nl is een onderdeel van E-school BV.

1.6 Kans² is partner van E-schoolkinderopvang.nl en is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de helpdesk voor www.e-schoolkinderopvang.nl , facturering, verkoop modules en verdiepende trainingen.

1.7 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op grond waarvan Opdrachtnemer aan Opdrachtgever diensten verleent.

1.8 Systeem: Door E-schoolkinderopvang.nl beheerde programmatuur (waaronder mede begrepen de programmacode voor het opzetten en onderhouden van de e-learning modules), de Odoo cursistenregistratie; opslag en de website waarmee zij aan Opdrachtgever de diensten verleent.

1.9 Website: De website www.e-schoolkinderopvang.nl

1.10 Web bibliotheek: De door Opdrachtnemer beheerde bibliotheek, bestaande uit bestanden met vakinformatie waarmee deze bibliotheek kan worden gegenereerd en waarin Opdrachtgever het aanbod van vakinhoudelijke literatuur enz. kan zoeken en raadplegen.

1.11 Gebruik van een module: er is sprake van gebruik van een module zodra de cursist heeft ingelogd op een module dan wel een voucher heeft geactiveerd.


Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

2.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

2.3 Indien Opdrachtgever de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de reden hiervan per de datum waarop de wijziging van de voorwaarden van kracht worden aan te geven en in geval van ‘wezenlijke’ wijzigingen mag worden opgezegd zonder dat Opdrachtnemer tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd. Na het inloggen en activeren van een voucher voor een module worden de kosten niet gerestitueerd.

2.4 De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing wanneer de Opdrachtgever via de webwinkel losse vouchers en/of modules heeft aangeschaft.


Artikel 3 - Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en kunnen binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. 3.2 De Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand nadat er een contract tussen beide partijen is ondertekend. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van dit contract.


Artikel 4 - Rechten en verplichtingen Opdrachtnemer

4.1 Opdrachtnemer spant zich in om de diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de diensten te allen tijde beschikbaar zijn.

4.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de diensten. Opdrachtnemer zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de diensten inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.

4.3 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de overeenkomst behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor haar verplichtingen jegens  Opdrachtgever op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 5.2, zonder dat Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding is gehouden.

4.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Opdrachtgever onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. Opdrachtnemer is alleen op ‘redelijke gronden’ gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan derden. Opdrachtgever verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht. In het geval van een dergelijke overdracht heeft Opdrachtgever, indien hij zich hier niet in kan vinden, het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk of per e-mail op te zeggen.  


Artikel 5 - Rechten en verplichtingen Opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever dient bij het aangaan van de overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens en emailadres te verschaffen binnen het registratieproces. Opdrachtgever dient wijzigingen in deze (adres)gegevens en contactpersonen zo spoedig mogelijk aan Opdrachtnemer door te geven.

5.2 Opdrachtgever dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door de Opdrachtnemer mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder en niet gelimiteerd tot, zal Opdrachtgever bij het gebruik van de diensten: (a) niet opzettelijk virussen of andere programma's verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan de programmatuur; (b) zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is ('hacken'); (c) niet op een zodanige wijze gebruik maken van de diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de diensten kan worden toegebracht; (d)zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn Gebruikers ID of (een deel van) de Diensten aan derden. ‘Iedere’ gebruiker van Opdrachtgever zal zijn Gebruikers ID strikt persoonlijk en geheim houden en alle aanwijzingen van Opdrachtnemer die worden gegeven in verband met het gebruik van haar diensten opvolgen.


Artikel 6 - Prijzen en betaling

6.1 Tenzij anders is vermeld, zijn alle prijzen en tarieven in euro's en BTW is voor scholingsactiviteiten niet van toepassing.

6.2 Na ondertekening van het contract voor een abonnement worden de verschuldigde kosten in rekening gebracht. Alle extra diensten die worden afgenomen worden per keer gefactureerd. Alle facturen zullen door Opdrachtgever binnen dertig (30) dagen na factuurdatum worden voldaan.

6.3 Opdrachtnemer is in de gevallen waarin met Opdrachtgever een contract voor onbepaalde tijd is gesloten, gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan Opdrachtgever met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen.

6.4 Indien de Opdrachtgever niet heeft betaald op het tijdstip of binnen de termijn als bedoeld in dit artikel, is hij van rechtswege en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is hij over het opeisbare bedrag rente verschuldigd vanaf de dag dat uiterlijk betaling had dienen plaats te vinden, onverminderd de aan Opdrachtnemer verder toekomende rechten.

6.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is Opdrachtnemer bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd het abonnement op te schorten zonder jegens Opdrachtgever tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.


Artikel 7 - Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten, Website en Online Leeromgeving berusten uitsluitend  bij Opdrachtnemer en/of aan haar gelieerde ondernemingen, respectievelijk bij haar licentiegevers.

7.2 Opdrachtgever verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot deze intellectuele eigendomsrechten. 7.3 Niets uit het door opdrachtnemer uitgegeven of beschikbaar gesteld materiaal (o.a. teksten, readers, boeken, documenten, digitale bestanden, bestanden vanuit de digitale leeromgeving van Opdrachtnemer) mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, ook niet voor gebruik binnen de instelling of organisatie waar Opdrachtgever werkzaam is.


Artikel 8 - Privacy

8.1 Opdrachtgever stemt in met en geeft toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor het doel waarvoor deze gegevens verstrekt zijn.

8.2 Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens van Opdrachtgever en de gebruikers van het desbetreffende abonnement op E-schoolkinderopvang.nl niet aan derden verstrekken, tenzij een derde in verband met beweerdelijk inbreuk makend handelen van Opdrachtgever om openbaarmaking van deze gegevens verzoekt dan wel een wettelijke verplichting haar daartoe verplicht. Een abonnement is een basisvoorziening, waardoor alle gekoppelde gastouders en/of pedagogisch medewerkers het hele jaar door gebruik kunnen maken van de aangeboden diensten, onder meer van de e-learning modules en de bibliotheek.  

8.3. Opdrachtnemer volgt actief de Privacy wetgeving en is gerechtigd tijdens de looptijd van het contract aanpassingen te doen die noodzakelijk zijn in verband met (veranderende) Privacy wetgeving.


Artikel 9: Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor opdrachtgever uit hoofde van de wet of anderszins verantwoordelijk is, tenzij opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan opdrachtnemer toerekenbaar zijn.


Artikel 10 - Duur en beëindiging

10.1 Ieder der partijen kan slechts door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail, de overeenkomst beëindigen. De Opdrachtgever is gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte diensten.

10.2. Opzegging van een overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren. Opzegging mag zonder reden of motivatie plaats vinden.


Artikel 11 - Aansprakelijkheid en overmacht

11.1 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, haar werknemers, bestuurders en personen waarmee Opdrachtnemer een samen-werkingsverband heeft gesloten voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door de verzekeraar van Opdrachtnemer   uitgekeerde bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering.

11.2 Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de Overeenkomst beperkt tot de door Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding voor dat deel van de Overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid is ontstaan. De Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd om voor dit beperkte bedrag Opdrachtnemer aan te spreken

11.3 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de diensten.

11.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit frauduleus gebruik door  medewerkers, bestuurders en personen werkzaam voor de opdrachtgever zoals o.a. fraude met inlogcodes, leer- en toets resultaten en openstellen van leeromgeving aan derden.

11.5 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Opdrachtgever van de Diensten.

11.6 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.  

11.7 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van externe hosting providers, een tekortkoming in ICT faciliteiten van opdrachtgever, een storing in de door opdrachtgever in eigen beheer geplaatste content en modules in de leeromgeving, een storing door toedracht van toeleveranciers van Opdrachtnemer of Opdrachtgever en onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.

11.8 Wanneer de overmacht situatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Opdrachtgever het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat Opdrachtnemer tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.

11.9 Wanneer E-schoolkinderopvang.nl bij de uitvoering van werkzaamheden derden inschakelt aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor schade die een gevolg is van tekortkomingen van deze derden. Op eerste verzoek zal E-schoolkinderopvang.nl de rechten die zij jegens de desbetreffende derde kan uitoefenen in verband met de door de derde veroorzaakte schade aan de opdrachtgever overdragen.


Artikel 12 - Boetebepaling

Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen in artikel 5 lid 2 en artikel 7 van onderhavige algemene voorwaarden schendt, verbeurt Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, een terstond opeisbare boete van EUR. 5.000,- per overtreding  alsmede een boete gelijk aan EUR. 500,- voor elke dag dat de overtreding, na mededeling van de ontdekking daarvan door Opdrachtnemer voortduurt, onverminderd het recht van opdrachtnemer daarnaast aanspraak te maken op vergoeding van schade, kosten en interesses en/of nakoming van de betreffende verplichting.


Artikel 13 - Toepasselijk recht en geschillenregeling

13.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen, onverminderd de bevoegdheid van Opdrachtnemer om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter


Rolde, februari 2018
E-school BV
Markelaan 5
9451 HP Rolde